اعضای هیئت مدیره شرکت هم ارزش آفرینان رابین (سهامی خاص)

فاطمه خالقی هرسینی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد ریاضی مالی

اکرم رحمانی

رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد ریاضی مالی

پریسا ویس‌کرمی

نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد بهینه سازی